CZYM JEST RODO?

 

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosuje od 25 maja 2018 r. Od tego dnia moja firma CENTRUM PSYCHODIETETYKI, EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I MEDYCYNY FUNKCJONALNEJ JULIA CICHACZEWSKA przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wprowadza się następujący zestaw procedur.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma CENTRUM PSYCHODIETETYKI, EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I MEDYCYNY FUNKCJONALNEJ JULIA CICHACZEWSKA z siedzibą w Lubinie 59-300 przy ul. Zielonogórska 1. Dane kontaktowe (adres e-mail): z.julia.pod.prad@gmail.com
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

WYJAŚNIENIE TERMINÓW:

 

 • Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 

 • Administrator danych – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 

 • Przetwarzanie danych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

 • Zbiór danych – rozumie się przez to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

 

 • Profilowanie – oznacza to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

 

 • Odbiorca danych – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

 

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJE DANE?

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędna do udzielania świadczeń związanych z działalnością firmy. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń.
Najczęściej przetwarzam takie dane jak: imię; nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; numer PESEL; adres zamieszkania; wyniki badań.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 

 • w celu kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie;
 • w celu ustalania terminu konsultacji;
 • w celu dopracowania indywidualnych zaleceń;
 • w celu wysłania zaleceń drogą e-mejlową;
 • w celu zarządzania ryzykiem wystąpienia opóźnienia w spłacie należności.

 

JAK DŁUGO BĘDĘ WYKORZYSTYWAĆ DANE?

 

Dane będę przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania (np. przez okres świadczeń prozdrowotnych) oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji).
W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO?

Państwo posiada prawo do:

 

 • dostępu do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych);
 • sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na firmowy adres e-mail: z.julia.pod.prad@gmail.com

 

KOMU PRZEKAZUJE PAŃSTWA DANE?

 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane mogę przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 

 • innym podmiotom przetwarzającym je w moim imieniu, przykładowo: dostawcom usług technicznych, podmiotom świadczącym firmie usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. kurierom

 

JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z FIRMĄ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

 

Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: z.julia.pod.prad@gmail.com lub za pomocą adresu korespondencyjnego CENTRUM PSYCHODIETETYKI, EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I MEDYCYNY FUNKCJONALNEJ JULIA CICHACZEWSKA, m. Lubin, 59-300, ul. Zielonogórska 1.